Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CFF

(Wersja 1.0; stan na 19.11.2019 r.)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „www.cff.edu.pl/sklep”.
 2. Właścicielem Sklepu jest Czepczyński Family Foundation, z siedzibą w Międzychodzie, przy ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000794645, NIP: 5951485838, REGON: 383879550.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres e-mail: fundacja@cff.edu.pl lub pod numerem telefonu +48 695 694 044.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
  a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,
  b) składania zamówień,

c) sprzedaży Produktów.

II. Definicje

 1. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.
 2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte dodatkowymi rabatami i promocjami.
 3. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 4. Klient - osoba fizyczna niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz każdy podmiot, w tym: firmy, organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe, samorządowe, zawierający Umowę w ramach Sklepu.
 5. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 6. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 7. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem: www.cff.edu.pl/polityka_prywatnosci
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin.
 10. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.cff.edu.pl/sklep .
 11. Sprzedawca - właściciel Sklepu.
 12. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2019, poz. 134 z późn. zm.), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych albo stosownie do cech towaru, umowa sprzedaży w rozumieniu art. 544 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.), umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 13. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

III. Złożenie Zamówienia

 1. Do zapoznania się z asortymentem Sklepu nie jest konieczne złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia przez Użytkownika. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska osoby zamawiającej, adresu Użytkownika oraz jego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę zobowiązany jest również do podania danych takich jak: nazwa instytucji/firmy/imię i nazwisko, adres, nr NIP.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wypełnić Formularz Zamówienia danymi wskazanymi w pkt 2 powyżej,
  c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  d) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,
  e) wybrać dostępny sposób płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 5. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
 6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do wypełnienia Formularza Zamówienia osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 10. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (mailowej) na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo

 • Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
  a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu,
 • Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 • Właściciel Sklepu dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług elektronicznych.

z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

b) aktywnego konta poczty elektronicznej,

c) włączonej obsługi Plików cookies.

VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przesyłką kurierską lub pocztową, opłaconą z góry przez Klienta zgodnie z ust. 2 poniżej.
 2. Klient może zapłacić za Produkty za pomocą przelewu bankowego.
 3. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

VII. Faktury

 1. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaży.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

VIII. Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia
  w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Klienci, którzy chcą, aby Produkty zostały dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, powinni skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia kosztów przesyłki.
 8. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 9. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.
 11. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 12. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia przed upływem 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi będącego konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.cff.edu.pl/sklep/regulamin.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres e-mail: reklamacje@cff.edu.pl . Sprzedawca wyśle Klientowi będącemu konsumentem drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta będącego konsumentem.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,

b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

c) Klient będący konsumentem powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, tj. Czepczyński Family Foundation, ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, na własny koszt.

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącego konsumentem
  w przypadku zawarcia Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu Produktów:
  a) Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,
  b) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
  c) reklamację Produktu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail:
  reklamacje@cff.edu.pl .

d) w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,

f) jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad
albo wadę usunie,
2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić
zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z
umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na
jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku
Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku
rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

g) Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie,

h) jeżeli Klient będący konsumentem w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,

i) Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres Sprzedawcy, tj. ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie działania strony internetowej Sklepu:
  a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu,

b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem e-mail: fundacja@cff.edu.pl albo pisemnie listem poleconym na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,

c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,

e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b) Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 1. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Użytkownik będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie www.cff.edu.pl/sklep/polityka_prywatnosci.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: www.cff.edu.pl/sklep/regulamin
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
  realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa
  zawieranych Umów.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowaniu o planowanych zmianach Regulaminu na stronie www.cff.edu.pl/sklep/regulamin co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 7. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 8. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 9. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.
 10. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Szczegółowe zasady związane z funkcjonowaniem cookies uregulowane są
  w Polityce cookies dostępnej na stronie: www.cff.edu.pl/sklep/polityka_cookies.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl